The Academic Journal of Language and Literature.


Online-Issn No :
2618-6349
Print-Issn No :
Language :
Turkish
Publisher :
Mehmet Özdemir

Issue and Contents


Sergüze?tnâmeden Hat?rata Geçi? Eseri: Mihnet-Ke?ân
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.541380

Erken Cumhuriyet Döneminde K?sa Ömürlü Edebiyat Dergileri
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.547331

Sâlim Tezkiresi I????nda Tezkire Terminolojisinde Orijinallik
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.541686

Mehmed (?air) E?ref'in ?iirlerinde Melâmilik Anlay???n?n ?z Dü?ümleri
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.540392

Nehcü’l-Ferâdîs’te Hâl Eki Ba?lam?nda +DIn ?eklinin Kullan?m?
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.543450

Nev’î Divan?’nda Soyut-Somut ?li?kisi
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.541468

Divan ?iirinde Para Birimlerinin Gerçek Anlam? D???nda Kullan?m?
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.543128

Ay?egül Çelik’in “Haziran Dilekleri” Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.539807

I6. Yüzy?la Ait Mensur Bir Nasihatnâme: Za’îfî’nin Kitâb-? Sabru’l-Mesâyib’i
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.547388

Kara?ar Bölgesi Alevi ve Bekta?ilerinde Ölüm Üzerine Yak?lan A??tlar
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.541822

Bir Hastal???n ve Yazardan Gelen Di?er Otobiyografik Yans?malar?n Eserde ?zlerini Aramak: Kurmacada Gerçe?in Pay?
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.539604

Fele?e ?syan - Kadere R?za: Amasyal? Münîrî’nin Mersiyesinde Felek ve Fele?e Dair Söylem Biçimleri
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.534632

?eyh Murtaza Sükûtî Baba Divan? ve Nüshalar?
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.542382

Nev’î’nin Tercüme-i Mün?eat-? Hâce-i Cihân’?
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.535127

Ziver Pa?a-zâde Yusuf Bahâeddin’in Torunu ?çin Yazd??? Mensur Bir Mersiye: Sünûsî-i Asgar
DOI: https://doi.org/10.34083/akaded.527958

Gelibolulu Mustafa Âlî: Fursatname


Advertisement
List of peer review journals Courier services near me General Knowledge - Gk in Hindi Open Abstract Research Help Desk wikigkinhindi.com
Paramedical Courses