Turkiye Cografi Bilgi Sistemleri Dergisi Issue and Contents


Online-Issn No :
2687-5179
Frequency :
4
Language :
Turkish
Publisher :
murat yakar
Country :
Turkey

Indexed - 2019 : IPI Value (1.52)

Indexed - 2020 : IPI Value (1.52)

Indexed - 2021 : IPI Value (2.56)Journal Description


Co?rafi Bilgi Sistemlerine ait konular kuramsal ve uygulamal? ara?t?rma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çal??mas?, k?sa rapor ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem de?erlendirmesinden yay?nlanabilir oldu?una dair karar verildikten sonra  yay?mlan?r. Yaz?m kurallar?na uygun olarak haz?rlanan eser, dergi editörlü?ünce de?erlendirme için hakemlere gönderilir. Mersin CBS Dergisinde KÖR HAKEML?K uygulamas? mevcuttur. Yay?mlanmas?na, hakemlerin görü?ü do?rultusunda Dergi Editör ve Yay?n Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yay?nlans?n veya yay?nlanmas?n iade edilmez. Dergimizde yay?nlanan yaz?lar?n her türlü sorumlulu?u (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yay?nlanan yaz?lar?n telif hakk? dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktar?lamaz. Ara?t?rmac?lar aras?ndaki bilimsel ileti?imi olu?turmak amac?yla a?a??da nitelikleri aç?klanan, ba?ka bir yerde yay?mlanmam?? makaleler Türkçe  olarak kabul  edilmekte ancak özetinin ingilizce de bas?lmas? zorunlulu?u vard?r.Journal title :
Turkiye Cografi Bilgi Sistemleri Dergisi
Printed version :
No
Electronic version :
Yes
Publication frequency :
4
Access :
Open Access

VOLUME ISSUE

Advertisement
List of peer review journals Courier services near me General Knowledge - Gk in Hindi Open Abstract Research Help Desk wikigkinhindi.com
Paramedical Courses