Pazarlamada Konu Modellemesi: Literat


Article PDF :

Veiw Full Text PDF

Article type :

Original article

Author :

Batuhan ÇULLU,Gamze ARABELEN

Volume :

4

Issue :

1

Abstract :

Büyük verinin ortaya ç?k??? ve do?al dil i?leme teknikleri, pazarlama alan?nda devrim yaratarak pek çok yenilikçi ara?t?rma yönteminin ortaya ç?kmas?na neden olmu?tur. Bu yeni yöntemlerden biri olan konu modelleme, büyük bir metin verisi kümesindeki konular? ortaya ç?karan bir metin madencili?i tekni?idir. Bu çal??ma, pazarlama ara?t?rmalar?nda konu modellemesinin uygulanmas? üzerine kapsaml? bir literatür incelemesi gerçekle?tirirken, alanda ortaya ç?kan e?ilimleri, hakim temalar? ve potansiyel gelecek yönelimleri belirlemeyi amaçlamaktad?r. Bu nedenle çal??mam?z ayn? zamanda, bilimsel ara?t?rmalar? bibliyometrik ve di?er veri temelli yöntemler kullanarak incelemeye yönelik niceliksel bir yakla??m olan bilimetrik analizi de kullanmaktad?r. Pazarlama alan?nda önde gelen akademik dergilerden 54 ara?t?rma makalesinin titizlikle incelenmesi sonucunda, Gizli Dirichlet Ayr?m? (LDA) konu modelleme yakla??m?n?n pazarlama çal??malar?nda en yayg?n kullan?lan yöntem oldu?unu ortaya koymaktad?r. Pazarlama alan?ndaki literatür taramas?, segmentasyon, mü?teri davran??lar?, sosyal medya pazarlamas? ve marka yönetimi gibi ana ara?t?rma kümelerini vurgulayarak, konu modellemenin çe?itli ara?t?rma alanlar?ndaki uygulanabilirli?ini göstermi?tir.

Keyword :

Konu Modelleme, Literatür Taramas?, Pazarlama, Bilimetrik Analiz
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK