T


Article PDF :

Veiw Full Text PDF

Article type :

Original article

Author :

Ayhan TERZ?BA?

Volume :

4

Issue :

1

Abstract :

Amaç: Bu çal??mada, Türkiye’deki e-giri?imcilerin ve Türkiye e-ticaretinin geli?imini, Türkiye ve Dünya e-ticaret verileri ?????nda de?erlendirerek, Covid 19 pandemi ve öncesi dönemin etkilerini yorumlamak ve gelece?e dönük beklentilerle birlikte öneriler sunmak amaçlanm??t?r. Gereç: Bu çal??may? gerçekle?tirmek için Türk Sanayicileri ve ?? ?nsanlar? Derne?i (TÜS?AD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB), Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K), Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanl??? E-Ticaret Bilgi Sistemleri Dairesi Ba?kanl???, Türkiye Bili?im Sanayicileri Derne?i (TÜB?SAD), Dünya Bankas? (World Bank), Birle?mi? Milletler Ticaret ve Kalk?nma Konferans? (UNCTAD), Amerika Birle?ik Devletleri Ticaret Bakanl??? (United States Department of Commerce) ve bu kurumlar?n istatistiklerini yay?nlad??? baz? organizasyonlar taraf?ndan yay?nlanan veriler kullan?lm??t?r. Yöntem: Ara?t?rmada tan?mlay?c? ve aç?klay?c? ara?t?rma yöntemi kullan?lm??t?r. Veri toplama yöntemi olarak, nicel bir veri toplama yöntemi olan doküman/kay?t incelemesi yap?lm??t?r. Çal??mada tüm dünya ve Türkiye’den yay?nlanan verilerin de?erlendirilmesi amaçland??? için evrenin tamam?ndan 2015 ile 2022 y?llar? aras?n? kapsayan e-ticaret ve e-giri?imlerle ilgili tüm veriler toplanmaya çal???lm??t?r. Bulgular: Türkiye ve dünyada e-ticaret, benzer ?ekilde geli?im kaydetmi?tir. Özellikle Covid 19 döneminde E-ticaret rakamlar?nda kayda de?er geli?meler ya?anm??t?r. Covid 19’un e-ticarete etkisi Türkiye’de daha yo?un hissedilmi? ve Türkiye’deki e-giri?im say?lar?nda çok yüksek düzeyde art??lar ya?anm??t?r. Sonuç: E-ticaretin hacimlerinin ve teknolojinin sürekli geli?iyor olmas?, e-giri?imcili?e yap?lan yat?r?mlar?n ve verilen desteklerin artmas? gerekti?ini göstermektedir. Giri?imlerin tüm dünya pazar?na ula?mas?nda benzersiz imkânlar sunan e-ticaret, ba?ar?l? bir ?ekilde de?erlendirilebilirse hem giri?imcilere hem tüketicilere hem de ülke ekonomilerine ciddi faydalar sa?layabilir.

Keyword :

E-giri?imcilik, E-Ticaret, E-Giri?im, Covid 19
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK