A General Evaluation on Social Media Usage of Municipalities in Kyrgyzstan


Article PDF :

Veiw Full Text PDF

Article type :

Original article

Author :

Diana MAT?SAEVA,Azamat MAKSÜDÜNOV

Volume :

4

Issue :

1

Abstract :

Amaç: H?zla geli?mekte olan dijitalle?me sonucu geleneksel ileti?im araçlar? gittikçe önemini kaybetmekte ve yerini her geçen gün geli?mekte ve yayg?nla?makta olan bilgi ve ileti?im teknolojilerine b?rakmaktad?r. Özellikle sosyal medya sadece bireyler için de?il, kurum ve kurulu?lar için de vazgeçilmez bir ileti?im arac? haline gelmi?tir. Günümüzde özel sektör i?letmeleri kadar kamu kurulu?lar? da sosyal medya araçlar?ndan yo?un bir ?ekilde yararlanmaktad?r. Bu kapsamda çal??man?n temel amac? K?rg?zistan’daki belediyelerin sosyal medya kullan?m durumlar?n? analiz etmektir. Gereç ve Yöntem: Bu amaç do?rultusunda K?rg?zistan’daki 32 belediyenin Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube platformlar?n? kullan?p kullanmad?klar?, Facebook hesaplar?nda 1 Eylül – 30 Kas?m 2022 tarihleri aras?nda yapt?klar? payla??mlar içerik analizi ile de?erlendirilmi?tir. Bulgular: Ara?t?rma sonuçlar?na göre, Bi?kek, O? ve Calal-Abad gibi büyük ?ehir belediyelerinin d???ndaki belediyelerin sosyal medya kullan?m durumlar?n?n oldukça dü?ük oldu?u, Facebook ve Instagram’?n belediyeler taraf?ndan en çok tercih edilen platformlar oldu?u görülmü?tür. Sonuç: Ara?t?rman?n bulgular? belediyelerin sosyal medya kulla?m durumlar?n?n genel olarak anla??lmas?, belediyelerde bu konuda yap?lacak fark?ndal?k olu?turma çal??malar?na önemli ipuçlar? sa?lamas? aç?s?ndan önem arz etmektedir.

Keyword :

Belediye, Sosyal Medya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, K?rg?zistan
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK