T


Article PDF :

Veiw Full Text PDF

Article type :

Original article

Author :

Nisa KAPLAN,Remzi BA?AR

Volume :

4

Issue :

1

Abstract :

Amaç: Bu ara?t?rman?n temel amac?, tüketicilerin internet reklamlar?na yönelik alg?lar?n?n çevrimiçi plans?z sat?n alma davran??lar?na etkisini incelemektir. Bu ba?lamda çal??mada çevrimiçi anket yöntemiyle 252 tüketiciye ula??lm?? ve elde edilen veriler analize tabi tutulmu?tur. Sonuç: Yap?lan regresyon analizi sonuçlar?na göre tüketicilerin internet reklamlar?na ait alg?lar?na ait boyutlardan bilgilendirme, hedonik/zevk, tüketici faydas? ve tüketici manipülasyonu boyutlar?n?n çevrimiçi plans?z sat?na alma davran??? üzerindeki etkisi istatiksel olarak anlaml? bulunmu?tur.

Keyword :

?nternet Reklamc?l???, Plans?z Sat?n Alma, Çevrimiçi Plans?z Sat?n Alma
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK