Safety awareness of health workers in the fght against COVID-19


Article PDF :

Veiw Full Text PDF

Article type :

Editors

Author :

Fatma uzuntarla

Volume :

1

Issue :

1

Abstract :

Say?n editör, Çal??an sa?l??? ve güvenli?i kapsam?nda güvenlik fark?ndal???n?n güvenli davran??lar üzerinde etkisini incelemek amac?yla, bir e?itim ve ara?t?rma hastanesinde görev yapan 418 sa?l?k çal??an?yla gerçekle?tirdi?imiz ara?t?rma sonuçlar? Journal of Occupational Health dergisinde 2020 y?l?nda yay?nlanm??t?r (1). Ara?t?rma sonuçlar? bize güvenlik fark?ndal??? ile güvenli davran??lar aras?nda pozitif yönlü istatistiksel olarak anlaml? ili?ki oldu?unu ve güvenlik fark?ndal???n?n artmas?n?n güvenli davran?? düzeyinin artmas?na neden oldu?unu gösterdi. 2020 y?l? öncesinde gerçekle?tirilen bu ara?t?rma sonuçlar?, 2020 y?l? ba?? itibariyle tüm dünyay? etkisine alan COVID-19 pandemisi nedeniyle daha da önem kazanm??t?r. Çünkü Türkiye’de Türk Tabipler Birli?i’nin raporuna göre; pandeminin ba??ndan Haziran 2021’e kadar 403 aktif sa?l?k çal??an? hayat?n? kaybetti. COVID- 19’a ba?l? bu ölümlerin 6,0’s? hekimlerde, ,2’si eczac?larda ve % 6,0’s? hem?ire ve ebelerde oldu (2). Bu durum gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde güncel ara?t?rmalar? da beraberinde getirmi?tir. Uzuntarla ve Ceyhan taraf?ndan Türkiye’de sa?l?k çal??anlar?yla (3), ö?rencilerle (4) ve akademisyenlerle (5) gerçekle?tirilen çal??malarda da bilgi ve güvenlik fark?ndal???n?n artmas?n?n güvenli davran??? olumlu etkiledi?i bulunmu?tur. Dolay?s?yla 2021 y?l? sonu itibariyle halen etkisini gösteren ve farkl? mutasyonlar?n?n ortaya ç?kt??? bu hastal?k sebebiyle sa?l?k çal??anlar?n?n kay?p vermesindeki en önemli etkenin yetersiz güvenlik fark?ndal??? oldu?unu dü?ünmekteyim. Sonuç olarak; sa?l?k e?itimcilerinin ve karar al?c?lar?n?n bu konu üzerinde hassasiyetle durmas?n?n sahaya olumlu yans?malar?n?n olaca??n? ve sözü edilen kay?plar?n azalaca??n? de?erlendirmekteyim.

Keyword :

COVID-19
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK